Efektywność energetyczna kotłów

Okresowa kontrola systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów

Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, oferujemy Państwu wykonanie usługi w zakresie kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów zobligowanych ustawowo do stosowania przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie obowiązku wykonywania kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Podstawą prawną obligującą właścicieli i zarządców obiektów do wykonywania okresowej kontroli systemów ogrzewania w budynkach w zakresie "Oceny efektywności energetycznej kotłów o mocy cieplnej nominalnej od 20 kW" było do marca 2015 roku Prawo Budowlane (art. 62, ust. 1, pkt 5). Mając na celu uściślenie procedur i zakresu okresowych kontroli systemów ogrzewania w dniu 29 sierpnia 2014 roku powstała "Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków", która z dniem 09.03.2015 roku stała się podstawowym dokumentem określającym  sposób przeprowadzania tego typu czynności. Zagadnienie kontroli systemów ogrzewania związane z opracowywaniem ocen efektywności energetycznej kotłów dotyczy wszystkich systemów, w których, ze względu na funkcję, kotły są w całości lub częściowo wykorzystywane do:
ogrzewania (systemy grzejnikowe, ogrzewanie podłogowe, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, aparaty grzewcze itp.)
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (system mieszany, który oprócz funkcji grzewczej kotłów uwzględnia również przygotowanie ciepłej wody użytkowej)

Rozdział 3 "Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków": Zasady okresowej kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji budynku, art. 23 otrzymał brzmienie: 
1.Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:
1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
     a) co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
     b) co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
     c) co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.
 2.Kontrole systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkowych budynku.

Zakres

Oprócz wymaganej podstawy prawnej przeprowadzania przez właścicieli i zarządców obiektów okresowej kontroli systemów ogrzewania bardzo istotnym aspektem jest zakres i konsekwencje ich powstania.
Zgodnie z "Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków" zakres kontroli systemu ogrzewania powinien obejmować: "Ocenę efektywności energetycznej kotłów o mocy cieplnej od 20 kW" oraz "Dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych budynku". Dodatkowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z dnia 17.02.2015 roku (weszło w życie 09.03.2015 r.), ustawodawca bardzo dokładnie określa zakres czynności, które podczas przeprowadzania kontroli należy wykonać.
Mając na uwadze  rzetelne traktowanie swoich potencjalnych klientów z nieukrywaną satysfakcją przyjęliśmy powstanie wymienionych powyżej aktów prawnych, które stawiają przed firmami zajmującymi się wykonywaniem kontroli systemów ogrzewania konkretne wymagania.
Jako podmiot, który od wielu lat partycypuje w zagadnieniach z szeroko pojętej branży wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oferujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującym prawem, w atrakcyjnych cenach.

 

 

Metodyka

Czynności związane z wykonaniem okresowej kontroli systemu ogrzewania w zakresie "Oceny efektywności energetycznej kotłów o mocy cieplnej od 20 kW"  zostały określone we wzorach protokołów z tego typu kontroli (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z dnia 17.02.2015 r.). Na bazie tych dokumentów wykonujący kontrolę musi zebrać szereg informacji na temat kontrolowanych systemów ogrzewania, wykonać odpowiednie pomiary (sprawności kotłów) oraz wyciągnąć z zebranych danych istotne wnioski. W związku z tym można podzielić czynności związane z wykonywaniem kontroli systemów ogrzewania na następujące grupy:
1. Inwentaryzację instalacji grzewczych wyposażonych w kotły o mocy od 20 kW obejmującą rodzaj i sposób działania instalacji, elementy składowe układów, urządzenia, systemy regulacji, parametry pracy itp.. Inwentaryzację przeprowadza się w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną instalacji grzewczych.
2. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji z szczególnym uwzględnieniem kotłów, rurociągów, pomp, odbiorników ciepła i układów automatycznej regulacji itp.
3. Przeprowadzenie pomiarów istotnych wielkości fizycznych (zawartość tlenu w spalinach, temperaturę spalin, temperaturę i wilgotność powietrza do spalania.) umożliwiających określenie rzeczywistej sprawności kotłów.
4. Opracowanie końcowego protokołu zgodnie ze wzorami z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zawierającego:
- informacje dotyczące obiektu, na którym zabudowane są kontrolowane systemy klimatyzacji,
 - informacje o zastosowanych kotłach, parametrach pracy, sprawności (nominalnej i określonej na podstawie pomiarów), konserwacji itp.,
- informacje dotyczące kontrolowanych systemów ogrzewania, sposobu dostarczania ciepła do obiektu, stanu systemów grzewczych, układów regulacji, konserwacji itp.,
- zakres i rodzaj ewentualnych prac w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości (ubytki, brak izolacji, korozja, wymagające konserwacji lub wymiany części układów, złe nastawy systemów sterujących itp.), które mają wpływ na poprawę efektywności energetycznej systemów ogrzewania.
Powstały protokół, przekazany właścicielowi lub zarządcy obiektu, zostaje automatycznie umieszczony w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków (rejestr Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie do wykonania przedmiotu oferty.
Wszystkie pomiary na obiekcie wykonywane są przy pomocy specjalistycznego analizatora spalin umożliwiającego szybkie i bardzo dokładne zmierzenie wymaganych parametrów oraz spełniającego wymogi PN-EN 50379/1,2,3 oraz kamery termowizyjnej wysokiej klasy FLUKE Ti 55FT.

Zbigniew Zieliński

Jeżeli są Państwo zainteresowani wykonaniem okresowej kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, prosimy o wypełnienie i odesłanie e-mailem załącznika (zapytanie ofertowe wniosek), na podstawie którego prześlemy ofertę cenową na w/w usługę. W przypadku otrzymania oferty listownie proszę o wysłanie e-maila na adres tti@post.pl z dopiskiem: "Proszę o przesłanie oferty wraz załącznikiem zapytania ofertowego (Okresowa kontrola systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów)" - prześlemy zwrotnie druk zapytania ofertowego w wersji edytowalnej. ZAPYTANIE OFERTOWE